(ĐCSVN) - Ngày 14/10 huyện Thăng Bình tổ chức tổng kết 10 năm xây dựng thôn, khối phố văn hóa (1999-2009). Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Quảng Nam”, lãnh đạo huyện cùng 111 trưởng ban xây dựng đời sống văn hóa thôn, khối phố trên toàn huyện.

Năm 1996 huyện Thăng Bình phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư”, đến năm 1999 toàn huyện đã xây dựng 35 khu dân cư, ra mắt 475 tổ đoàn kết; 25 thôn, khối phố được tổ chức phát động xây dựng thôn, khối phố văn hóa. Đến năm 2003, 100% các thôn, khối phố trên địa bàn huyện đều tổ chức phát động và đăng ký xây dựng thôn, khối phố văn hóa. Qua 10 năm triển khai và thực hiện, phong trào đã xuất hiện nhiều thôn, tổ văn hóa đạt chuẩn trên 5 năm như làng văn hóa Rừng Bồng (xã Bình Chánh), thôn Hà Bình, Tân An (Bình Minh) ..., đến nay đã có 10 xã, thị trấn tổ chức phát động xây dựng xã văn hóa như Bình Dương, Bình Giang, Bình Đào.... 37.200 gia đình đạt gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 82%, 105 tộc họ tổ chức lễ phát động xây dựng tộc họ văn hóa, 80% gia đình có 3 công trình vệ sinh và được sử dụng nước sạch, toàn huyện không có hộ đói, hộ nghèo giảm còn 19.3%.... Phong trào xây dựng thôn - khối phố văn hóa ở huyện Thăng Bình đã đem lại những hiệu quả thiết thực góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống tinh thần, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.