(ĐĐK) Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề lao động nông thôn đến năm 2020” của tỉnh Quảng Ngãi. Mục tiêu của Đề án nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng công tác đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập của lao động nông thôn.

(ĐĐK) Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề lao động nông thôn đến năm 2020” của tỉnh Quảng Ngãi. Mục tiêu của Đề án nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng công tác đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập của lao động nông thôn.

Trong giai đoạn 2011 – 2015, Quảng Ngãi sẽ tập trung đào tạo nghề cả 3 cấp trình độ cho 87.000 lao động nông thôn, bình quân mỗi cấp đào tạo nghề cho khoảng 14.700 lao động, trong đó, số lao động được hỗ trợ chi phí học nghề khoảng 7.800 người/năm; số lao động còn lại được đào tạo theo hướng xã hội hóa. Đề án cũng đặt ra chỉ tiêu tỷ lệ lao động có việc làm sau khi được đào tạo nghề tối thiểu đạt 70%. Trong giai đoạn trên, 6.000 lượt cán bộ, công chức xã cũng được đào tạo và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ.

THANH HUYỀN

Gửi cho bạn bè

Bản in