Cuộc thi nhằm lựa chọn một biểu trưng (logo) riêng để sử dụng trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của thị xã Đông Triều.

Về nội dung, logo phải nêu được những khái quát đặc trưng, thể hiện bản sắc văn hóa, tiềm năng kinh tế của địa phương. Về hình thức, logo phải là một tác phẩm mỹ thuật có ngôn ngữ dân tộc - hiện đại và tính khái quát cao.

Đối tượng dự thi là các họa sỹ chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm. Tác phẩm được chọn làm logo thị xã Đông Triều chính thức thuộc quyền sở hữu của UBND thị xã Đông Triều.

Cuộc thi có cơ cấu giải thưởng như sau:

- 1 Giải nhất 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng) kèm theo giấy chứng nhận.

- 5 giải khuyến khích 3.000.000đ/giải (Ba triệu đồng) kèm giấy chứng nhận.

- Các tác phẩm vào Vòng chung khảo nhận hỗ trợ là 500.000đ/tác phẩm.

Thời gian cuối cùng nhận tác phẩm dự thi: 16h30’ ngày 22/7/2016 (các đơn vị và tác giả ở xa căn cứ vào dấu bưu điện nơi gửi).

Các tác phẩm dự thi xin gửi về: Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, khu 5, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Email: phongvhtt.dt@quangninh.gov.vn hoặc pvhvtt.dt@gmail.com. Điện thoại: 0333.698.968 và 0984.183.388.

Thông tin chi tiết về cuộc thi và tìm hiểu về vùng đất, con người Đông Triều xin truy cập website: http://quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/thixadongtrieu/Trang/default.aspx .

Xuân Quảng