Quảng Trị: Phấn đấu 75% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2025

Gốc
n nay, toàn tỉnh Quảng Trị đã có 57/101 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, đạt tỷ lệ 56,4%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết XVI đề ra, cao hơn mức bình quân chung của cả nước và xếp thứ 36/63 tỉnh, thành phố về kết quả xây dựng Nông thôn mới.

Đường liên thôn xã Cam Chính, huyện Cam Lộ – xã đạt Nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh Quảng Trị.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới tại Quảng Trị được triển khai đồng bộ, quyết liệt... Nhờ vậy mà bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Trên nền tảng những kết quả đạt được về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, thời gian tiếp theo, tỉnh Quảng Trị tiếp tục duy trì vững chắc kết quả của các xã đã đạt chuẩn; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu; tập trung chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới... Phấn đấu đến cuối năm 2025, có thêm 03 huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, tăng thêm 2 huyện so với hiện tại, 75% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới, 25% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu, không còn xã dưới 10 tiêu chí...

Hữu Tiến

Nguồn Xây Dựng https://baoxaydung.com.vn/quang-tri-phan-dau-75-so-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-vao-nam-2025-299993.html