Quảng Trị: Tổ chức ngày hội Đại đoàn kết theo đặc điểm, tình hình địa phương

Gốc
Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa xây dựng kế hoạch và hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018. Theo đó, thời gian tổ chức Ngày hội diễn ra trong 1 ngày, tập trung trong khoảng từ ngày 1 đến 18/11/2018.

Năm nay, sẽ tùy theo đặc điểm và tình hình ở địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã chọn các khu dân cư xây dựng mô hình điểm về các phong trào và lồng ghép tổ chức phát động trong ngày hội như: mô hình “Khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu”, “Khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội”, “Tổ tự quản”, “Tổ hòa giải”, “Gia đình, dòng họ không có người phạm tội, mắc tệ nạn xã hội”…, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững. Phần hội sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, các trò chơi dân gian truyền thống của địa phương, sinh hoạt văn hóa cộng đồng…

T.Phương