Quy định lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư công do Bộ NN-PTNT quản lý

Gốc
Đối với các gói thầu thực hiện trước, chủ đầu tư giao một đơn vị chuyên môn thực hiện thuộc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) trước khi phê duyệt.

Đối với các dự án Bộ phê duyệt dự án đầu tư, cơ quan tổ chức thẩm định KHLCNT phải chịu trách nhiệm về nội dung. Đối với các dự án ODA Bộ giao cho UBND các tỉnh phê duyệt dự án đầu tư, cơ quan đầu mối thẩm định KHLCNT là cơ quan thẩm định thuộc địa phương. Chủ dự án phải có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản về KHLCNT của chủ đầu tư công trình trước khi UBND tỉnh phê duyệt.

Trình tự thẩm định phê duyệt chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ trình duyệt đến cơ quan thẩm định, hồ sơ trình duyệt bao gồm: Tờ trình thẩm định phê duyệt KHLCNT; bản chụp quyết định phê duyệt KHLCNT đã duyệt; quyết định phê duyệt kèm theo hồ sơ thiết kế, dự toán; các văn bản pháp lý có liên quan; đối với dự án ODA chủ dự án phải gửi văn bản thỏa thuận về KHLCNT (đối với dự án Bộ giao UBND các tỉnh phê duyệt) hoặc tờ trình xin phê duyệt, quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 5.

Việc lập, thẩm định và phê duyệt HSYC, HSMST, HSMQT, HSMT phải đáp ứng được các yêu cầu sau: HSMT phải quy định rõ tiêu chí chi tiết để xác định tính tượng tự về quy mô, bản chất và độ phức tạp cho từng hạng mục, gói thầu. Bảng tiên lượng HSMT, HSYC phải mô tả chi tiết tên công việc mời thầu, khối lượng, đơn vị tính. HSMT của gói thầu phải nêu rõ các chi phí được áp dụng theo loại hợp đồng tương ứng áp dụng cho gói thầu đó. Trình tự thẩm định, phê duyệt bên mời thầu nộp 02 bộ hồ sơ trình duyệt đến chủ đầu tư. Chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định. Đối với dự án ODA thực hiện theo quy trình của nhà tài trợ.

Tin nóng

Tin mới