Quy định mới về định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông

Gốc
Căn cứ điều kiện cụ thể của dự án, chủ đầu tư xem xét việc áp dụng định mức chi phí. Trường hợp vận dụng định mức tại Quyết định này không phù hợp, thì chủ đầu tư xem xét quyết định điều chỉnh định mức hoặc lập dự toán để xác định chi phí.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 957/QĐ-BXD công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Định mức chi phí công bố tại quyết định này bao gồm các chi phí cần thiết để hoàn thành các công việc quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Định mức chi phí thiết kế công trình giao thông, được áp dụng tại bảng 8 và bảng 9 của Quyết định này.

Tin nóng

Tin mới