Quy định mới về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe ô tô

Gốc
Các đơn vị kinh doanh ôtô không được nắm giữ cổ phần hoặc góp vốn trên 10% của tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Đây là quy định mới vừa được Chính phủ vừa ban hành.

Cụ thể, hoạt động dịch vụ kiểm định xe cơ giới phải đáp ứng nguyên tắc là được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới mới. Đặc biệt, phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ôtô, bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới.

Tính độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính được hiểu là Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý; tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ôtô, bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới không nắm giữ cổ phần hoặc góp vốn trên 10% của tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.