Những điểm mới về công tác quản lý cán bộ

Những điểm mới về công tác quản lý cán bộ

Những điểm mới đáng chú ý trong Quy định 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ

Những điểm mới đáng chú ý trong Quy định 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ

Những chức danh cán bộ nào do Bộ Chính trị quyết định?

Những chức danh cán bộ nào do Bộ Chính trị quyết định?

Quán triệt, triển khai văn bản mới của Bộ Chính trị liên quan công tác cán bộ

Quán triệt, triển khai văn bản mới của Bộ Chính trị liên quan công tác cán bộ

Khắc phục tình trạng cán bộ vừa được bổ nhiệm đã vi phạm kỷ luật Đảng

Khắc phục tình trạng cán bộ vừa được bổ nhiệm đã vi phạm kỷ luật Đảng

Khắc phục tình trạng bổ nhiệm cán bộ xong lại vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật

Khắc phục tình trạng bổ nhiệm cán bộ xong lại vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật

Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Hướng dẫn về bố trí công tác với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý nhưng bị kỷ luật

Hướng dẫn về bố trí công tác với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý nhưng bị kỷ luật

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị

Đã có hơn 6.000 cán bộ diện Trung ương quản lý được điều động, luân chuyển

Đã có hơn 6.000 cán bộ diện Trung ương quản lý được điều động, luân chuyển

Triển khai các quy định mới của Đảng về công tác cán bộ

Triển khai các quy định mới của Đảng về công tác cán bộ

Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín

Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Quán triệt, triển khai văn bản của Trung ương về phân cấp quản lý và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Quán triệt, triển khai văn bản của Trung ương về phân cấp quản lý và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Ban Tổ chức Trung ương triển khai các văn bản về công tác cán bộ

Ban Tổ chức Trung ương triển khai các văn bản về công tác cán bộ

Triển khai các văn bản Trung ương về phân cấp quản lý và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Triển khai các văn bản Trung ương về phân cấp quản lý và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Công tác cán bộ phải chặt chẽ, dân chủ và minh bạch

Công tác cán bộ phải chặt chẽ, dân chủ và minh bạch

Góp phần bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ

Góp phần bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ