Quy định ưu đãi trong đấu thầu

Gốc
Ưu đãi trong đấu thầu được quy định tại Điều 14 Luật Đấu thầu và Mục 3 Chương I Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Nguyễn Trung Quân - TP. Hà Nội đặt câu hỏi như sau: Công ty tôi được giao chuẩn bị dự án gồm lập đề xuất và báo cáo nghiên cứu khả thi. Theo quy định hiện hành sẽ được hưởng 5% ưu đãi trong quá trình đấu thầu. Tôi muốn biết, nếu chúng tôi liên danh với các công ty khác để tham gia đấu thầu, thì liên danh này có được hưởng 5% này không hay chỉ phần tỷ lệ liên danh của công ty tôi được hưởng?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Ưu đãi trong đấu thầu được quy định tại Điều 14 Luật Đấu thầu và Mục 3 Chương I Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Đối với câu hỏi của ông Quân, do thông tin không đủ nên không có cơ sở để trả lời cụ thể.