Quy định về quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia

Gốc
(Tài chính) Ngày 13/8/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 108/2013/TT-BTC quy định về quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thông tư trên quy định về quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia; bao gồm: xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia. Đối tượng áp dụng là các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia, các đơn vị dự trữ quốc gia và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động dự trữ quốc gia.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể về giá trị pháp lý của định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia; Phân loại định mức; Nguyên tắc xây dựng, ban hành định mức; Tổ chức thẩm định và thẩm tra định mức kinh tế - kỹ thuật; Lập, phê duyệt kế hoạch hàng năm về xây dựng định mức; Điều chỉnh kế hoạch xây dựng định mức; Xây dựng, thẩm định, ban hành định mức... Theo đó, phương pháp xây dựng định mức là căn cứ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về từng mặt hàng để vận dụng một hoặc đồng thời các phương pháp như: Phương pháp thống kê tổng hợp; Phương pháp phân tích thực nghiệm và Phương pháp so sánh.

Ngoài ra, Thông tư cũng hướng dẫn cụ thể về quản lý định mức và kinh phí xây dựng, quản lý định mức. Theo đó, kinh phí xây dựng, quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các bộ, ngành quản hàng dự trữ quốc gia.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/ 2013 và thay thế Quyết định số 21/2006/QĐ-BTC ngày 03/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế xây dựng, ban hành và quản lý định mức bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

Tin nóng

Tin mới