Ngày 1/8, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 48/2013/QĐ-TTg về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Quyết định này quy định việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc tổ chức tín dụng khác được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định.
Đối tượng áp dụng của Quyết định này gồm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; tổ chức tín dụng được chỉ định; tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, trừ tổ chức tín dụng do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ; tổ chức tín dụng được yêu cầu tham gia quản trị điều hành; tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.
Theo Quyết định, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định việc chỉ định tổ chức tín dụng tham gia góp vốn, mua cổ phần hoặc trực tiếp tham gia góp vốn, mua cổ phần trong trường hợp tổ chức tín dụng khác không đáp ứng được các điều kiện được quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quyết định này.
Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được góp vốn, mua cổ bắt buộc trong trường hợp không thực hiện được các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật các tổ chức tín dụng hoặc khi Ngân hàng Nhà nước xác định số lỗ lũy kế của tổ chức tín dụng đã vượt quá giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm soát gần nhất và việc chấm dứt hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt có thể gây mất an toàn hệ thống tổ chức tín dụng theo Khoản 3 Điều 149 Luật các tổ chức tín dụng.
Quyết định quy định việc xác định giá trị thực của vốn điều lệ và nhu cầu bổ sung vốn điều lệ; hình thức góp vốn, mua cổ phần bắt buộc; điều kiện đối với tổ chức tín dụng được chỉ định và tổ chức tín dụng tham gia quản trị điều hành; chính sách hỗ trợ đối với tổ chức tín dụng được chỉ định; quyền hạn, trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc; quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức tín dụng được chỉ định góp vốn, mua cổ phần; trách nhiệm của tổ chức tín dụng được yêu cầu tham gia quản trị, điều hành; quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt; quyền hạn và trách nhiệm của chủ sở hữu, các thành viên góp vốn, cổ đông của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt; xử lý vi phạm...
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9./.

(TTXVN)