Đông A

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG- Ngày 7-7, Thành ủy Đà Nẵng phổ biến tới lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị nội dung Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU một số vấn đề về quy trình thực hiện công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025.

Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Trần Đình Hồng, để công tác quy hoạch cán bộ sát với thực tiễn và có tính khả thi phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ để xác định tiêu chuẩn, cơ cấu đội ngũ cán bộ trong quy hoạch. Cơ quan làm công tác quy hoạch phải nắm chắc đội ngũ cán bộ hiện có, dự báo được nhu cầu cán bộ trước mắt và lâu dài, trên cơ sở đó mới tiến hành lựa chọn, giới thiệu cán bộ vào quy hoạch, đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ theo đúng quy hoạch.