Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen

Gốc
Việc quản lý đầu tư xây dựng phải căn cứ vào quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; việc đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt và theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen - Ảnh 1

Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh.

Về chủ trương Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, vừa qua cử tri tỉnh Tây Ninh gửi công văn xin ý kiến Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh. Nội dung kiến nghị như sau:

Quyết định số 2383/QĐ-TTg ngày 29/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, hiện nay tỉnh Tây Ninh đang gặp khó khăn, vướng mắc như sau:

+ Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 2383/QĐ-TTg giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện “chủ trì thẩm định các nhiệm vụ quy hoạch và dự án đầu tư trong phạm vi Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen ...”.

+ Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 1, Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, cơ quan trình thẩm định và phê duyệt là: “Bộ Xây dựng, UBND tỉnh có trách nhiệm trình thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc trách nhiệm của mình tổ chức lập và thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ”.

Hiện tại tỉnh đang tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen. Vậy thẩm quyền chủ trì thẩm định là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Điểm a, Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 2383/QĐ-TTg, hay là Bộ Xây dựng theo Khoản 1, Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 1568/BXD-QHKT trả lời như sau:

Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen nằm trong danh mục các khu du lịch quốc gia đã được xác định tại Quyết định số 201/QĐ-TTg của Chính phủ ngày 22/01/2013 về việc phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030". Do đó, theo quy định tại Luật Xây dựng 2014, Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen là một khu chức năng đặc thù cấp quốc gia.

Việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù cấp quốc gia được thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng 2014, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng. Cụ thể là:

- Việc quản lý đầu tư xây dựng phải căn cứ vào quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; việc đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt và theo quy định của pháp luật về xây dựng.

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng khu du lịch, khu sinh thái, khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa, cách mạng, khu nghiên cứu, đào tạo, khu thể dục thể thao, khu chức năng đặc thù khác cấp quốc gia.

- Bộ Xây dựng tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù cấp quốc gia; quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Đoan Trang

Tin nóng

Tin mới