(DĐDN) - Quỹ Unilever Việt Nam (Quỹ UVF) chính thức thông báo khởi động chương trình tài trợ cho các dự án Vệ sinh và Sức khỏe cộng đồng năm 2013. Theo đó, Quỹ UVF sẽ hỗ trợ tài chính cho các dự án thuộc lĩnh vực vệ sinh môi trường sống và sức khỏe cộng đồng, nhằm chia sẻ và góp phần cải thiện cuộc sống của người dân Việt Nam, đặc biệt là những đối tượng gặp nhiều khó khăn, hiện đang sinh sống ở các vùng nông thôn và miền núi Việt Nam.

Năm 2013, nội dung trọng tâm của các dự án được tài trợ sẽ tập trung vào lĩnh vực nước sạch với những sáng kiến bảo vệ tài nguyên nước, cải thiện nguồn nước ô nhiễm hoặc tiết kiệm nước. Chương trình sẽ ưu tiên cho các dự án có đối tượng hưởng lợi là phụ nữ và trẻ em ở các vùng sâu, vùng xa. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự án là ngày 05/10/2013.

Chương trình là một trong những hành động cụ thể của Unilever Việt Nam nhằm thực hiện những cam kết trong kế hoạch phát triển bền vững đã được tập đoàn toàn cầu công bố vào năm 2010, theo đó, việc giúp 1 tỉ người trên thế giới tăng cường vệ sinh, sức khỏe và cải thiện cuộc sống là một trong ba mục tiêu chính Unilever hướng tới vào năm 2020.

CH

Email Print

Unilever, sức khỏe, Quỹ UVF