Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 1.703,78 tỷ đồng

Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 vừa thông báo số dư của Quỹ tính đến 17h00 ngày 28/7/2022.

Nội dung: H. Vân - Thiết kế: T. Anh

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/info-media/quy-vac-xin-phong-chong-covid19-con-du-170378-ty-dong-350255.html