Hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa tra tấn và những khó khăn khi thực thi Công ước

Hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa tra tấn và những khó khăn khi thực thi Công ước

Việt Nam luôn cam kết ngăn ngừa và trừng trị mọi vi phạm liên quan đến tra tấn, góp phần triển khai thực hiện...

8 liên quan

Sự khẳng định của Việt Nam trong việc tiếp tục thực thi hiệu quả Công ước phòng, chống tra tấn

Sự khẳng định của Việt Nam trong việc tiếp tục thực thi hiệu quả Công ước phòng, chống tra tấn

Trước khi tham gia Công ước phòng, chống tra tấn, để bảo vệ quyền con người, quyền công dân, pháp luật Việt...

8 liên quan

Quyền không bị tra tấn được quy định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật

Chương II Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có 36 Điều quy định về quyền con...

8 liên quan

Các biện pháp phòng ngừa hành vi tra tấn tại Việt Nam

Để phòng ngừa hành vi tra tấn, Việt Nam thực hiện các biện pháp lập pháp như: Quy định quyền không bị tra...

8 liên quan

Khắc phục tình trạng nhiều vụ án kéo dài do chờ kết quả giám định tư pháp

Ngày 7/8, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội họp với các cơ quan trung ương về việc chấp hành pháp luật về giám định...

8 liên quan

Xây dựng Luật Dẫn độ để đáp ứng các yêu cầu phòng, chống tội phạm

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đang lấy ý kiến góp ý vào đề nghị xây dựng Luật Dẫn độ, do Bộ Công an đề...

8 liên quan

Yêu cầu củng cố khuôn khổ pháp luật về phòng, chống tra tấn ở Việt Nam

Trước khi tham gia Công ước chống tra tấn, để bảo vệ quyền con người, quyền công dân, pháp luật Việt Nam đã...

8 liên quan