Bảo đảm quyền không bị tra tấn không bị vi phạm ngay cả trong tình trạng khẩn cấp hoặc chống khủng bố

Bảo đảm quyền không bị tra tấn không bị vi phạm ngay cả trong tình trạng khẩn cấp hoặc chống khủng bố

Luật phòng, chống khủng bố năm 2013 quy định hoạt động phòng, chống khủng bố phải tuân thủ Hiến pháp, pháp...

15 liên quan

Quyền không bị tra tấn hoặc đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo

Quyền không bị tra tấn hoặc đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo

Cũng như pháp luật của các quốc gia trên thế giới, trong các hoạt động tố tụng hình sự, pháp luật Việt Nam...

15 liên quan

Bảo đảm việc tôn trọng phụ nữ, trẻ vị thành niên, dân tộc thiểu số, tôn giáo

Để thực thi hiệu quả các điều khoản của Công ước chống tra tấn, các chương trình đào tạo/huấn luyện nhằm đảm...

15 liên quan

Việt Nam là thành viên tích cực tham gia Công ước chống tra tấn

Ngày 7-11-2013, Việt Nam đã ký tham gia Công ước chống tra tấn. Ngày 28-11-2014, Quốc hội đã phê chuẩn Công...

15 liên quan

Bảo đảm quyền của người bị bắt, giam giữ

Điều 11 Công ước chống tra tấn quy định: 'Mỗi quốc gia thành viên phải rà soát một cách có hệ thống các quy...

15 liên quan

Công ước chống tra tấn đề cập đến những trách nhiệm cụ thể của các quốc gia

Công ước Chống tra tấn gồm Lời nói đầu và 33 điều, được chia thành 3 phần...

15 liên quan

Thực hiện Công ước chống tra tấn trong bảo vệ người khiếu nại, tố cáo và các nhân chứng

Pháp luật của Việt Nam đã có những quy định hết sức rõ ràng và cụ thể về quyền khiếu nại, tố cáo và các biện...

15 liên quan

Người bị tước tự do có quyền được đối xử nhân đạo

Những người bị tước tự do phải được tôn trọng nhân phẩm như với những người tự do.

15 liên quan

Phổ biến Công ước chống tra tấn gắn với triển khai có hiệu quả pháp luật tố tụng hình sự

Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tra tấn và Công ước chống tra tấn phải được tiến hành thường...

15 liên quan

Nghĩa vụ tuyên truyền chống tra tấn

ỗi quốc gia thành viên phải bảo đảm rằng giáo dục và tuyên truyền về nghiêm cấm hành động tra tấn được đưa...

15 liên quan

Việc tham gia Công ước chống tra tấn là bước đi cụ thể trong quá trình chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam

Cùng với việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phù hợp với các quy định của Công ước chống tra tấn, ngày...

15 liên quan

Các cơ quan có thẩm quyền thực thi, theo dõi tình hình thực thi Công ước phòng, chống tra tấn

Các cơ quan trong hệ thống tổ chức bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều trực tiếp hoặc gián...

15 liên quan

Đề xuất về thực hiện dân chủ trong tạm giam của lực lượng Công an nhân dân

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong tạm giữ, tạm giam của lực lượng Công...

15 liên quan

Mỗi quốc gia thành viên cam kết ngăn ngừa trên lãnh thổ thuộc quyền tài phán của mình những hành vi đối xử hoặc trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo

Mỗi quốc gia thành viên phải bảo đảm rằng bất kỳ cá nhân nào cho rằng họ bị tra tấn trên lãnh thổ thuộc quyền...

15 liên quan