Quyền, trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong tổ chức công lập

Gốc
Hỏi: Xin luật sư cho chúng tôi biết, pháp luật quy định như thế nào về quyền, trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong đơn vị sự nghiệp công lập khi tham gia quản lý cơ quan, đơn vị?. Nguyễn Hà Thu (Mỹ Đình, Hà Nội)

Trả lời:

Điều 9, Nghị định số 200/2013/NĐ-CP quy định về quyền, trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong cơ quan tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập tham gia quản lý cơ quan, đơn vị như sau:

- Phối hợp với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia xây dựng pháp luật và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước của người lao động thuộc phạm vi quản lý, chỉ đạo.

- Tham gia với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc tổ chức, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

- Tham gia với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.

- Tham gia với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc; xây dựng môi trường làm việc thân thiện, hài hòa trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Phối hợp với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị.

- Tham gia các hội đồng xem xét, giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

L.S Trịnh Khánh Toàn
(Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Tin nóng

Tin mới