Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quyết định phân cấp phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình trong ngành Kiểm sát

Viện trưởng VKSND tối cao vừa ban hành Quyết định số 60/QĐ-VKSTC về việc phân cấp phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình và các dự án Công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Theo đó, phân cấp cho Chánh văn phòng VKSND tối cao; Viện trưởng VKSND cấp cao 1, 2, 3; thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc VKSND tối cao và Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng nhóm C (tổng mức đầu tư dưới 45 tỉ đồng) từ giai đoạn phê duyệt quyết định đầu tư đến giai đoạn quyết toán dự án hoàn thành đối với tất cả các dự án trong Ngành do đơn vị làm chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước được VKSND tối cao cấp (vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư) và các nguồn vốn hợp pháp khác đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Phân cấp cho Chánh văn phòng VKSND tối cao phê duyệt các dự án Công nghệ thông tin nhóm B trở xuống sau khi được Viện trưởng VKSND tối cao phê duyệt chủ trương đầu tư từ giai đoạn phê duyệt quyết định đầu tư đến giai đoạn quyết toán dự án hoàn thành đối với tất cả các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước được VKSND tối cao cấp (vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư) và các nguồn vốn hợp pháp khác đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2021, thay thế Quyết định số 145/QĐ-VKSTC gày 15/8/2019 về việc phân cấp phê duyệt các dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỉ đồng và thay thế Điểm a Khoản 2 Điều 6; Điểm a Khoản 1, Điểm a Khoản 2, Khoản 4, Điều 21 Quyết định số 94/QĐ-VKSTC ngày 30/7/2018 ban hành Quy định việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Ngoài ra, Quyết định cũng nêu rõ, đối với các dự án đã được Viện trưởng VKSND tối cao phê duyệt dự án hoặc đang triển khai thực hiện dự án các công việc tiếp theo chủ đầu tư thực hiện theo nội dung phân cấp này.

P.V

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/dien-dan/quyet-dinh-phan-cap-phe-duyet-cac-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-trong-nganh-kiem-sat-107710.html