Quyết định sai lầm, rắn chết thảm sau nhát cắn chí mạng

Gốc
Chồn hôi châu Âu (Mustela putorius) là một loài động vật có vú trong họ Chồn, bộ Ăn thịt và giống như nhiều anh em, họ hàng khác của mình, chúng là những kẻ thù đáng sợ của họ hàng nhà rắn

Nguồn VietnamNet: https://video.vietnamnet.vn/quyet-dinh-sai-lam-ran-chet-tham-sau-nhat-can-chi-mang-a-84123.html