Ngày 21.5.2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 712/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. Quyết định gồm 6 nội dung chủ yếu sau: 1) Quan điểm xây dựng Chương trình; 2) Mục tiêu của Chương trình (mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể cho 2 giai đoạn 2010-2015 và 2016-2010); 3) Nhiệm vụ của Chương trình; 4) Các dự án thuộc Chương trình (gồm 9 dự án: Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng; Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành Công nghiệp; Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành Nông nghiệp; Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành Thông tin và Truyền thông; Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành Xây dựng; Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành Y tế; Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành Giao thông Vận tải; Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương); 5) Giải pháp thực hiện (gồm giải pháp về tài chính; giải pháp về tổ chức và nhân lực; giải pháp về hợp tác quốc tế; điều hành Chương trình); 6) Trách nhiệm thực hiện Chương trình (trách nhiệm của Bộ KH&CN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ tài chính, UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương). Theo Quyết định này, Bộ KH&CN sẽ thành lập Ban Điều hành Chương trình do Bộ trưởng Bộ KH&CN làm Trưởng ban, thành viên là đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Y tế. Cơ quan thường trực của Ban Điều hành Chương trình là Bộ KH&CN (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).