Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quyết nghị cơ chế, chính sách cho cán bộ cơ sở

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Hôm qua (9/12), sau khi thảo luận và thông qua các nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2009; Một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp;... HĐND TP đã quyết nghị nhóm các cơ chế, chính sách đối với cán bộ cơ sở.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=115360