Quyết nghị cơ chế, chính sách cho cán bộ cơ sở

Hanoinet - Hôm qua (9/12), sau khi thảo luận và thông qua các nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2009; Một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp;... HĐND TP đã quyết nghị nhóm các cơ chế, chính sách đối với cán bộ cơ sở.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=115360