Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quyết tâm hành động, xây dựng tỉnh Sơn La phát triển nhanh, bền vững

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Sơn La đã trao đổi với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về việc cụ thể hóa các nội dung, chương trình hành động, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La. (Ảnh: TL)

“Hành động quyết liệt, không vội vàng, phù hợp thực tiễn”

Phóng viên (PV): Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng bộ tỉnh sẽ làm gì để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống ?

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông: Thực hiện Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hướng dẫn số 03 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Kế hoạch số về học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến điểm cầu tại tỉnh, 12 huyện, thành phố và 204 xã, phường, thị trấn với gần 6.000 cán bộ, đảng viên được nghiên cứu, học tập.

Cùng với nghiên cứu, xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo xây dựng 9 đề án, nghị quyết về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở; về đẩy mạnh cải cách hành chính; về bảo đảm quốc phòng, an ninh; về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; về phát triển Công nghiệp chế biến nông sản; về thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; về phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản; về phát triển nguồn nhân lực; về phát triển du lịch…

Ngay sau Đại hội toàn quốc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đối chiếu Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và điểm mới trong các văn kiện Đại Hội XIII của Đảng để bổ sung, cập nhật xây dựng Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội phù hợp với tình hình của tỉnh.

Về cơ bản tỉnh đã bám sát các chỉ tiêu, định hướng phát triển và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng; đang tiếp tục tập trung cụ thể hóa nhiệm vụ “chuyển đổi số”; phát triển “kinh tế số”, “xã hội số”; triển khai thực hiện các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Quốc hội và Chính phủ theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ.

Thành lập các Ban Chỉ đạo, Tổ công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các Đề án, Nghị quyết; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy phụ trách các huyện, thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Xây dựng chương trình công tác đi thăm, làm việc với các tập đoàn kinh tế lớn để giới thiệu, mời gọi, tạo điều kiện cho các tập đoàn, công ty lớn đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp và chế biến nông sản; phát triển hạ tầng; xây dựng đô thị; du lịch, dịch vụ… theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Chỉ đạo cấp ủy các cấp, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức đảng để thực hiện, gắn với những chỉ tiêu, lộ trình cụ thể. Hàng năm sẽ kiểm điểm tiến độ thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết; kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch đề ra là cơ sở quan trọng để đánh giá hàng năm và cả nhiệm kỳ đối với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Có thể nói, việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao, trên tinh thần quyết liệt, nhưng không vội vàng, thực hiện từng bước, đến đâu chắc tới đó bảo đảm phù hợp với thực tiễn của tỉnh và của từng tổ chức cơ sở đảng.

Trong thời gian tới, để Nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, đưa những tư tưởng, quan điểm, chủ trương lớn của Đảng thành hiện thực, Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo cấp ủy các cấp tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo phù hợp với đặc điểm của tỉnh miền núi, có nhiều dân tộc là đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang chỉ đạo xây dựng Đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện hiện nay", Đề án sẽ góp phần tích cực trong việc đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Hai là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp rà soát, xây dựng, ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII phù hợp với điều kiện thực tế của Đảng bộ tỉnh và các tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ba là, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Bốn là, định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; giám sát, kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ trong quá trình triển khai thực hiện; chỉ ra những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm để có biện pháp khắc phục tháo gỡ.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết; kiểm tra ngay từ khâu quán triệt, phổ biến, tuyên truyền việc xây dựng chương trình hành động phù hợp với thực tiễn.

PV: Mục tiêu của chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của tỉnh là khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, chế biến nông sản theo hướng hiện đại phấn đấu xây dựng Sơn La thành trung tâm chế biến nông sản của vùng Tây Bắc. Đồng chí có thể chia sẻ những giải pháp, chiến lược trọng tâm trong thời gian tới để thực hiện hiệu quả mục tiêu này?

Với quyết tâm cao, chính quyền và người dân Sơn La phấn đấu xây dựng tỉnh thành trung tâm chế biến nông sản mạnh nhất của vùng Tây Bắc. (Ảnh: TL)

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông:Tỉnh đã chỉ đạo xây dựng ban hành 2 Đề án gắn với 02 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Thứ nhất là Đề án phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản tập trung, bền vững, ứng dụng công nghệ cao, với mục tiêu: Tập trung khai thác, tận dụng tốt lợi thế về điều kiện tự nhiên; xây dựng và phát triển các vùng, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt các tiêu chuẩn quốc tế phổ biến về an toàn vệ sinh thực phẩm theo chuỗi giá trị, tăng thu nhập cho người sản xuất nông nghiệp. Giảm thiểu tác động bất lợi về môi trường do khai thác các nguồn lực cho sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản; tăng hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Xây dựng tỉnh Sơn La trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của vùng Tây Bắc.

Thứ hai là Đề án phát triển công nghiệp chế biến nông sản tỉnh Sơn La, với mục tiêu: Khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đẩy mạnh phát triển các ngành hàng công nghiệp chế biến nông sản, tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh, hàm lượng giá trị gia tăng cao, làm cơ sở thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân, tăng thu ngân sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Xây dựng Sơn La trở thành trung tâm chế biến nông sản của vùng Tây Bắc vào năm 2025.

Để triển khai 2 Đề án này, tỉnh sẽ tập trung thực hiện 10 giải pháp: Phát triển vùng nguyên liệu gắn với thu hút đầu tư các nhà máy sơ chế, bảo quản, chế biến sâu; Nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản; Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao và áp dụng khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản; Phát triển chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ; Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ công nghiệp chế biến nông sản; Xây dựng quy hoạch, thu hút đầu tư nâng cao năng lực chế biến, bảo quản nông sản; Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản chế biến; Về đất đai, bảo vệ môi trường: bố trí quỹ đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, chú trọng công tác quản lý bảo vệ môi trường tại các cơ sở chế biến, khuyến khích các nhà máy, cơ sở sản xuất đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ thiết bị, khuyến khích sử dụng nguồn nguyên liệu tái sinh; Đảm bảo cân đối nguồn lực, huy động các nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án để đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng thiết yếu đến chân hàng rào dự án; Xây dựng và ban hành cơ chế chính sách, chương trình khuyến nông, khuyến công, xúc tiến thương mại.

Công tác cán bộ phải thực sự là “then chốt của then chốt”

PV: Một trong những đột phá chiến lược đề ra tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt…". Theo đồng chí điều này có ý nghĩa thế nào trong bối cảnh hiện nay?

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông: Trước hết phải khẳng định đây là chủ trương hết sức đúng đắn của Đại hội XIII của Đảng. Phát triển nguồn nhân lực vừa là yêu cầu cấp bách vừa là nhiệm vụ lâu dài trong tiến trình phát triển của đất nước và của từng địa phương, trong đó có tỉnh Sơn La. Việc Đại hội XIII của Đảng kế thừa chủ trương của Đại hội XI, XII, tiếp tục đề ra đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực là phù hợp, cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

Để phát triển đất nước nhanh và bền vững, cần có nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được những yêu cầu của bối cảnh mới. Đây sẽ là yếu tố quan trọng để khai thác, vận dụng hiệu quả những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 vào quá trình phát triển, là chìa khóa để nâng cao năng suất lao động, góp phần “đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế”, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh của đất nước trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động nhanh chóng; hướng tới thực hiện thành công mục tiêu phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời, trong thực tiễn, nơi nào có lãnh đạo, người đứng đầu có uy tín, năng lực, phẩm chất thì mọi chủ trương sẽ thành hiện thực và ngược lại. Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XII cho thấy, kinh nghiệm đầu tiên được đúc rút là: “công tác cán bộ phải thực sự là “then chốt của then chốt”. Việc thực hiện chủ trương "ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt" có ý nghĩa rất quan trọng vì đây sẽ là lực lượng có vai trò dẫn dắt, quyết định sự phát triển đột phá trong thời gian tới, góp phần hiện thực hóa thành công chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng như Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV đã đề ra.

Đối với tỉnh Sơn La, xác định nguồn nhân lực là yếu tố then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với quá trình xây dựng, phát triển của tỉnh, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Bám sát chủ trương của Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV cũng đã xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong 3 khâu đột phá và ngay sau Đại hội đã ban hành, tổ chức triển khai thực hiện Đề án và Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững.

PV: Đưa Nghị quyết vào cuộc sống là việc khó, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cùng sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành của người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị, địa phương. Xin đồng chí chia sẻ về vấn đề này?

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông: Để đưa Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống, ngay từ bước chuẩn bị Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng dự thảo Nghị quyết, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và các nội dung cơ bản của các đề án trong Chương trình hành động để đưa ra thảo luận tại Đại hội.

Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương tiếp thu các ý kiến tham gia, trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sớm thông qua. Quý I/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành 8 Nghị quyết, 1 Kết luận về thực hiện 9 đề án trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Xác định đây là việc khó, nhưng với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân thì chắc chắn việc đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống sẽ đạt nhiều kết quả quan trọng. Trước hết, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy rất đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Thứ nhất, tỉnh đã ban hành và thực hiện nghiêm Quyết định số 319 ngày 01/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; yêu cầu các đồng chí phát huy vai trò, trách nhiệm, năng lực, chủ động tham mưu, đề xuất tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc; tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm nhất là việc bức xúc, điểm nghẽn cần giải quyết kịp thời. Đồng thời tổ chức các đợt kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ; mạnh dạn sắp xếp, kiện toàn, thay thế cán bộ, đảng viên không có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín.

Thứ hai, thành lập các ban chỉ đạo, tổ công tác do đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND làm trưởng ban, tổ trưởng để chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt tạo đột phá trên các lĩnh vực, phân công rõ từng nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về kết quả đạt được của từng công việc.

Thứ ba, quán triệt thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ chủ chốt các cấp. Người đứng đầu phải là người gương mẫu, đi đầu, quyết liệt thì nhân dân mới tin theo, làm theo; lúc đó các mục tiêu, quan điểm, định hướng mà Nghị quyết Đại hội đề ra mới thực sự đi vào cuộc sống nhân dân.

Thứ tư, tăng cường đối thoại với nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành theo Quy định số 12 ngày 27/02/2019 và định kỳ dự sinh hoạt chi bộ với khu dân cư theo Quy định số 1120-QĐ/TU ngày 20/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được quan tâm quán triệt, thực hiện nghiêm; kịp thời nắm bắt được tình hình thực tến triển khai thực hiện Nghị quyết, những vướng mắc, khó khăn đang gặp phải để từ đó có được những định hướng chỉ đạo, giải quyết đúng đắn, tháo gỡ những khó khăn, giải quyết những kiến nghị của người dân; qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp./.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Bích Liên

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/quyet-tam-hanh-dong-xay-dung-tinh-son-la-phat-trien-nhanh-ben-vung-5922