NDĐT - Ngày 26-3, tại thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình), Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy (TT NCBT - PH) văn hóa dân tộc Việt Nam, tổ chức lễ ra mắt TT NCBT - PH văn hóa dân tộc Mường và các dân tộc thiểu số (DTTS) khu vực Tây Bắc.

Đây là Trung tâm khu vực thứ tư của TT NCBT - PH văn hóa dân tộc Việt Nam và được đặt tại Hòa Bình nhằm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Mường cùng văn hóa của các DTTS khu vực Tây Bắc. Nền văn hóa Hòa Bình được xem là nền văn hóa cổ của Việt Nam, phát triển rực rỡ và phong phú trong thời kỳ cổ đại nhưng trong thời gian qua việc nghiên cứu, bảo tồn nền văn hóa này còn nhiều bất cập. Việc quảng bá cho văn hóa dân tộc Mường ở tỉnh Hòa Bình chưa đủ tầm, thậm chí còn để mai một. Do vậy việc thành lập và đưa TT NCBT - PH văn hóa dân tộc Mường và các DTTS khu vực Tây Bắc vào hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo chủ trương của Đảng ta. Trong thời gian trước mắt, Trung tâm sẽ phối hợp với các cấp, các ngành chức năng ở tỉnh Hòa Bình thực hiện một số đề tài khoa học nhằm sưu tầm, nghiên cứu và bảo tồn một số tác phẩm văn hóa dân gian Mường như sử thi Đẻ đất, đẻ nước; Mo Mường; Không gian văn hóa cồng chiêng Mường . Trên cở đó Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện các đề tài thuộc văn hóa của các DTTS trong khu vực Tây Bắc. Ngọc Oanh