(PL)- Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa ra mắt website xúc tiến đầu tư http://centralinvest.mpi.gov.vn