(PL)- Bộ Tài chính cho biết bộ này đang rà soát các chính sách liên quan đến sản xuất, xuất khẩu lương thực, thủy sản.