Rà soát kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất và kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016

Gốc
Ngày 6/9, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản 5201/UBND-ĐT, xác định nhu cầu lập kế kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn.

Để đảm bảo công tác xác định nhu cầu, xây dựng và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017; kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn đồng bộ với công tác xây dựng và giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo rà soát tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016; tổng hợp, xác định nhu cầu lập kế hoạch năm 2017; có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/9/2016.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan thẩm định, đề xuất, trình UBND Thành phố nhu cầu, kế hoạch sử dụng đất và kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017, trước ngày 01/10/2016.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017, danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng báo cáo UBND Thành phố trước ngày 31/10/2016.

PV

Tin nóng

Tin mới