Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công điện về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 8-7-2016 của Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công.

Ra soat khoi luong thuc hien, kha nang giai ngan cua tung du an - Anh 1

Các bộ, ngành trung ương và địa phương đến ngày 30-11-2016 giải ngân dưới 50% kế hoạch năm 2016 phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân. Ảnh minh họa: Internet.

Công điện của Bộ KH&ĐT nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH&ĐT đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch HĐQT các Ngân hàng: Phát triển Việt Nam, Chính sách xã hội, NN&PTNT, Tổng Giám đốc các các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công nghiêm túc, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định tại Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 8-7-2016 của Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 và Công điện số 2144/CĐ-TTg ngày 29-11-2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, trước hết các đơn vị này phải rà soát khối lượng thực hiện và khả năng giải ngân của từng dự án, đề xuất cấp có thẩm quyền cắt giảm kế hoạch năm 2016 cho các dự án không có khả năng thực hiện và giải ngân đến hết thời gian quy định để bổ sung cho các dự án đã có khối lượng thực hiện, cần bổ sung vốn và đến ngày 31-1-2017 giải ngân hết số vốn bổ sung, bảo đảm sử dụng hiệu quả và hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

Bên cạnh đó, các đơn vị này phải báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2016 theo đúng quy định tại Nghị quyết số 60/NQ-CP, Công điện 2144/CĐ-TTg, các văn bản hướng dẫn của Bộ KH&ĐT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Các bộ, ngành trung ương và địa phương đến ngày 30-11-2016 giải ngân dưới 50% kế hoạch năm 2016 phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gây chậm trễ tiến độ giải ngân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 2144/CĐ-TTg.

Công điện của Bộ KH&ĐT cũng yêu cầu các bộ, ngành trung ương và địa phương dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2017 chưa đúng quy định Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc chưa phân bổ hết kế hoạch theo tổng mức đã thông báo phải báo cáo giải trình làm rõ lý do, nguyên nhân việc bố trí vốn không đúng quy định từng dự án và việc chưa phân bổ hết kế hoạch, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 10-1-2017 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời, đề xuất các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017.

Theo số liệu của Bộ KH&ĐT, tính đến 30-11-2016, có 17 đơn vị giải ngân vốn vốn ngân sách nhà nước dưới 50% kế hoạch và có 22 đơn vị giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ dưới 50% kế hoạch năm 2016.

H. Anh