Tổ chức Bảo vệ môi trường châu Âu vừa chính thức loan báo, con số đồ phế thải điện tử trung bình hằng năm tại cựu lục địa luôn tăng gấp ba lần tổng khối lượng các loại rác đô thị khác cộng lại