Rails và Merb cùng hợp nhất

Hôm 23/12/2008, 2 đội phát triển các framework phát triển web Rails và Merb đã quyết định chấm dứt tình trạng đối đầu, hợp nhất lực lượng trong cùng một dự án.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=12627&chnlid=20&t=pcolarticle