Công ty Cổ phần Chứng khoán Cao Su công bố về việc thay đổi địa điểm trụ sở công ty, nội dung thông tin như sau: