Hãng phân tích kinh tế Standard & Poor's (S&P) của Mỹ ngày 14/9 đánh giá nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển ổn định.