S33: 09/10 GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2014

Gốc
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu S33 của CTCP Mía đường 333 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/10/2014
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/10/2014
3. Lý do và mục đích:
* Tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường 2014
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian họp: 12/11/2014
- Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Mía Đường 333. địa chỉ: Thị trấn Ea Knốp, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk.
- Nội dung họp:

+ Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2013 và kế hoạch năm 2014;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 – Phương hướng nhiệm vụ 2014;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và nhiệm vụ 2014;
+ Báo cáo tài chính tóm tắt và tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;
+ Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013;
+ Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;
+ Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014;
+ Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành năm 2014;
+ Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (Theo đề nghị của cổ đông Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa);
+ Các vấn đề khác.

HNX

Tin nóng

Tin mới