Trung tâm Lưu ký vừa có thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của S55 và phát hành cổ phiếu thưởng của HPC...