Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo về việc đăng ký bán cổ phiếu của cổ đông nội bộ (CĐNB) CTCP Sông Đà 9.01 (HNX: S91).

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT - Mã chứng khoán giao dịch: S91 - Số lượng cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 3,500 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3,500 CP - Mục đích bán: Đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân - Thời gian dự kiến giao dịch: Từ 19/10/2009 đến 30/10/2009, - Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Giám đốc - Mã chứng khoán giao dịch: S91 - Số lượng cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 6,000 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6,000 CP - Mục đích bán: Đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân - Thời gian dự kiến giao dịch: Từ 19/10/2009 đến 30/10/2009