Căn cứ công văn ngày 24/5/2010 của CTCP Sông Đà 9.06 về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu S96 niêm yết bổ sung, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Sông Đà 9.06; - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông; - Mã chứng khoán: S96; - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu; - Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 7.500.000 cổ phiếu (Bảy triệu năm trăm nghìn cổ phiếu); - Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 75.000.000.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ đồng); - Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 10.000.000 cổ phiếu (Mười triệu cổ phiếu); - Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng); - Ngày giao dịch chính thức: Thứ Sáu, ngày 04/6/2010.