Căn cứ thông báo số 1833/TB-VSD ngày 24/5/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SAF như sau: - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 2/6/2010 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/5/2010 - Lý do và mục đích: 1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc niêm yết cổ phiếu 2. Trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng cổ phiếu - Nội dung cụ thể: 1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc niêm yết cổ phiếu Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết Thời gian thực hiện : Ngày 14/6/2010 2. Trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng cổ phiếu Tỷ lệ thực hiện: 12% (100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phần mới) - Địa điểm thực hiện: + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco, địa chỉ: Số 7/13 – 7/25 Kha Vạn Cân, P. Linh Tây, Q. Thủ Đức, Tp. HCM. Khi đến nhận cổ tức cổ đông mang theo CMND, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần để nhận cổ tức. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đến nhận cổ tức thì người được ủy quyền khi đến nhận mang theo Giấy ủy quyền hợp lệ và CMND.