Ngày 24/11/2015, Sở GDCK TPHCM nhận được công văn số 7278/UBCK-QLPH ngày 20/11/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) về việc xin gia hạn công bố thông tin BCTC hợp nhất quý 3/2015 của CTCP Đầu tư và Phát triển Sacom (HOSE: SAM).

UBCKNN cho rằng, việc Công ty đến nay chưa lập được BCTC hợp nhất quý 3/2015 với lý do Công ty có sự biến động nhiều về nhân sự kế toán và thay đổi phần mềm kế toán mới không được coi là một trong những lý do bất khả kháng theo quy định tại Điều 5 Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Do vậy, UBCKNN đề nghị Công ty thực hiện việc công bố thông tin BCTC hợp nhất quý 3/2015 theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012./.