Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM tiếp tục xử phạt đại diện giao dịch 5 công ty chứng khoán do đã phạm lỗi giao dịch...