(CafeF) - Trong đó chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ là hơn 117 tỷ tăng 82 tỷ đồng, tương ứng, hàng tồn kho tăng 93 tỷ.