Lợi ích người tiêu dùng được đặt lên hàng đầu. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu liên qua đến an toàn đối với mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy, cũng như các yêu cầu về quản lý chất lượng đối với mũ bảo hiểm sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường.