SAP: Chủ tịch và Ủy viên HĐQT đăng ký bán 8,500 cp

Gốc
Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo việc đăng ký bán bán cổ phiếu cổ đông nội bộ của CTCP In Sách giáo khoa Tp, HCM (HNX: SAP).

- Mã chứng khoán giao dịch: SAP - Chức vụ hiện nay tại Tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT - Số lượng cổ phần hiện đang nắm giữ: 5,000 CP - Số lượng cổ phần đăng ký giao dịch (bán): 4,500 CP - Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư - Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 16/10/2009 đến ngày 12/11/2009 - Mã chứng khoán giao dịch: SAP - Chức vụ hiện nay tại Tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT - Số lượng cổ phần hiện đang nắm giữ: 4,700 CP - Số lượng cổ phần đăng ký giao dịch (bán): 4,000 CP - Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân - Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 16/10/2009 đến ngày 15/11/2009

Tin nóng

Tin mới