SAP: Hàng loạt cổ đông nội bộ và người có liên quan đăng ký thoái gần 500,000 cp

Gốc
Trong khoảng thời gian từ 29/07 đến 27/08/2015, hàng loạt cổ đông nội bộ và người có liên quan lần lượt đăng ký thoái toàn bộ cp của CTCP In Sách Giáo Khoa Tp.HCM (HNX: SAP). Cụ thể là:

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thị Nhường
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: SAP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 277,300 CP (tỷ lệ 21.55%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 277,300 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/07/2015
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/08/2015.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Đình Hải
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: SAP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 500 CP (tỷ lệ 0.04%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/07/2015
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/08/2015.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thị Chín
- Mã chứng khoán: SAP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 150,500 CP (tỷ lệ 11.69%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đỗ Thị Nhường
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 277,300 CP (tỷ lệ 21.55%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 150,500 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/07/2015
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/08/2015.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Quang Hiệu
- Mã chứng khoán: SAP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 60,000 CP (tỷ lệ 4.66%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đỗ Thị Nhường
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Anh ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 277,300 CP (tỷ lệ 21.55%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 60,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/07/2015
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/08/2015.

Phương Thảo

Tin nóng

Tin mới