Sắp xếp, tổ chức lại mô hình cơ quan khối cấp tỉnh

Ngày 23/8, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các cơ quan, đơn vị toàn tỉnh về kết quả, tiến độ triển khai thực hiện sắp xếp, tổ chức lại mô hình Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh theo Thông báo số 73-TB/BDVTW ngày 3/6/2022 của Ban Dân vận Trung ương. Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, chủ trì.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, kết luận cuộc họp.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, kết luận cuộc họp.

Trên cơ sở Thông báo 73-TB/BDVTW ngày 3/6/2022 của Ban Dân vận Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 686-QĐ/TU về việc sắp xếp, tổ chức lại mô hình Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh.

Trên cơ sở đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã triển khai sắp xếp lại tổ chức bộ máy về chuyên môn, tổ chức Đảng, đoàn thể; rà soát lại tài chính, tài sản đảm bảo thống nhất, ổn định, đáp ứng yêu cầu công việc.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã thực hiện nghiêm túc Thông báo của Trung ương, Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát việc sắp xếp các công việc liên quan, trong đó tiếp tục rà lại hệ thống văn bản, quy chế đảm bảo đúng thực hiện đầy đủ, toàn diện, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ theo Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, phát biểu tại cuộc họp.

Cùng với đó, khẩn trương hoàn thiện việc thành lập các chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc và đề án vị trí việc làm, xác định rõ lộ trình sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ, đúng các quy định hiện hành. Trong đó lưu ý việc sớm xây dựng chương trình công tác của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, cũng như chất lượng công việc trên tinh thần phát huy những kết quả đạt được thời gian qua. Đồng thời, giảm bớt việc trùng lặp các chương trình kiểm tra, giám sát cơ sở.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu trong quá trình thực hiện, phải làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Thu Chung

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/sap-xep-to-chuc-lai-mo-hinh-co-quan-khoi-cap-tinh-3201439.html