SAPA KHAI THÁC CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN ĐỂ THU HÚT KHÁCH QUỐC TẾ

Gốc
Ông Lê Tân Phong - Chủ tịch UBND Thị xã Sapa cho biết, về chiến lược phát triển du lịch chung thì Sapa sẽ chú trọng đến các nhóm sản phẩm khai thác cảnh quan thiên nhiên trên cơ sở bảo vệ hùng vỹ cảnh quan Sapa, kết hợp với bảo tồn phát triển các danh thắng hiện có. Cụ thể là, bảo tồn Ruộng bậc thang; Hàm Rồng; Thác bạc. Đó là nhóm sản phẩm đã có và cần phải tôn tạo để làm cho chất lượng sản phẩm du lịch tốt hơn. Tuy vậy thì thị xã xã Sapa cũng còn đối mặt với nhiều thách thức trong tiến trình đô thị hóa. Trước mắt là cần phải chấn chỉnh việc các công trình vi phạm qui tắc đô thị mà báo chí và người dân phản ánh trong thời gian vừa qua. Vũ Thắng/THQH

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/chuyen-dong-365/2019/12/sapa-khai-thac-canh-quan-thien-nhien-de-thu-hut-khach-quoc-te/278958