Sau soát xét, lỗ 6 tháng đầu năm của PPI tăng vọt lên gần 15 tỷ đồng

Gốc
Theo BCTC tự lập, PPI chỉ lỗ hơn 2,6 tỷ đồng.

Sau soát xét, lỗ 6 tháng đầu năm của PPI tăng vọt lên gần 15 tỷ đồng - Ảnh 1

CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương (mã PPI - HOSE) đã công bố BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2017. Theo đó, khoản lỗ 6 tháng đầu năm 2017 sau soát xét của PPI tăng vọt lên gần 15 tỷ đồng, trong khi theo BCTC tự lập chỉ là 2,64 tỷ đồng.

Nguyên nhân có sự chênh lệch như trên được PPI đưa ra là do việc trích lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi theo quy định hiện hành dựa trên tuổi nợ của khoản phải thu. Điều này làm cho kết quả kinh doanh lỗ đến 12,2 tỷ đồng. Ngoài ra, việc bố trí chậm vốn ngân sách 2017 khiến các công trình dự án chậm triển khai nhưng PPI vẫn phải duy trì chi phí quản lý doanh nghiệp để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017, làm cho lỗ thêm khoảng 2,64 tỷ đồng.

Theo đó, trong 6 tháng cuối năm 2017, Công ty sẽ cố gắng thu hồi các khoản công nợ để được hoàn nhập dự phòng. Công ty sẽ tập trung đầu tư vào các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính, triển khai các dự án nâng cao sản lượng và doanh thu để đạt được kết quả kinh doanh năm 2017.

Mới đây, HOSE cũng công bố việc tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu PPI do vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến bị tình trạng cảnh báo.

Cụ thể, ngày 26/04/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (SGDCK) ra Quyết định đưa cổ phiếu PPI vào diện cảnh báo kể từ ngày 05/05/2017 do Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm tài chính 2016 là -37,27 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất là -13,2 tỷ đồng.

Ngày 29/08/2017, PPI đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2017, theo đó Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét là âm 14,89 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét tính đến ngày 30/06/2017 là 1,51 tỷ đồng. Trong kỳ báo cáo, Công ty có thực hiện điều chuyển 29,61 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển về LNST chưa phân phối theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2017 ngày 30/06/2017. Trong trường hợp Công ty không thực hiện điều chuyển số liệu như trên, LNST sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất tính đến ngày 30/06/2017 là khoảng âm 28,1 tỷ đồng.

Bình An

Tin nóng

Tin mới