(Vietstock) - Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2010 của CTCP Sông Ba (SBA), công ty đặt mục tiêu đạt lợi nhuận sau thuế 19.96 tỷ đồng.

Tại Đại hội, các cổ đông đã thống nhất các chỉ tiêu trong kế hoạch sản xuất và kinh doanh điện năm 2010. Đối với nhà Náy thủy điện Khe Diên, SBA ước sản lượng đạt 45 triệu kwh, doanh thu 27 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.68 tỷ đồng. Với Nhà máy thủy điện Krông H’năng, sản lượng ước đạt 153.5 triệu kwh, doanh thu 98 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 15.28 tỷ đồng. Trong năm nay, công ty cũng đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế toàn công ty đạt 19.96 tỷ đồng, đồng thời cổ tức dự kiến là 347 đồng/cp. Sắp tới, SBA dự kiến sẽ hoàn thành tiến độ công trình thủy điện Krông H’Năng và khánh thành công trình vào tháng 9; bên cạnh đó sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án TĐ Sông Tranh 1, thủy điện Krông H’Năng 2... Được biết, trong năm 2009, công ty có doanh thu 27.1 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 3.91 tỷ đồng.