(ĐTCK-online) Theo Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), năm 2009, SCIC có lợi nhuận trước thuế ước 1.538 tỷ đồng, tăng 105% so với kế hoạch.

Trong năm, SCIC đã bán vốn nhà nước tại 226 doanh nghiệp (trong đó bán toàn bộ vốn nhà nước tại 213 doanh nghiệp), giá trị theo sổ sách kế toán là 376,6 tỷ đồng, thực tế thu về 691,2 tỷ đồng, trung bình đạt 1,84 lần so với mệnh giá. Căn cứ phân loại doanh nghiệp và đánh giá tình hình tài chính cũng như hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Tổng công ty đã lựa chọn và thực hiện đầu tư mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu tại 44 công ty, với giá trị tổng vốn đầu tư là 684 tỷ đồng. Tính từ 2007-2009, SCIC đã góp vốn đầu tư mua cổ phần, thành lập pháp nhân mới tại 12 doanh nghiệp với giá trị theo mệnh giá là 1.916 tỷ đồng, trong đó đã thực góp 1.566 tỷ đồng. Năm 2009, SCIC góp vốn vào 4 dự án: Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Hải Phòng, tháp Tài chính tại Hà Nội, tòa nhà số 6 Thăng Long tại TP HCM với số vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.